GDPR

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Dopamin digital s.r.o., IČ 11997907, se sídlem V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

telefon: +420 733 373 733, e-mail: firma@dopamin.cz , info@dopamin.cz

internetová stránka: www.dopamin.cz

(dále jen „My“)

coby správce a zpracovatel osobních údajů prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů a informací o zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, tedy fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále také jen „Vy“), o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany jejich osobních údajů a soukromí. Subjektem údajů nejsou právnické osoby. Zásady vychází zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”).

 1. Rozsah a účel zpracování údajů

Na internetových stránkách nabízíme služby v oblasti marketingu a reklamy. Na těchto internetových stránkách nás můžete kontaktovat, dozvědět se více o službách, které poskytujeme, jakož i o výhodách spolupráce s námi, seznámit se s ceníkem našich služeb a mnoho dalšího. 

Při vstupu na naše internetové stránky evidujeme Vaše neosobní údaje, jako jsou cookies či URL, prohlížeč, geolokaci, operační systém návštěvníka stránky apod. Předpokládáme, že vstupem na naše internetové stránky souhlasíte s evidencí těchto neosobních údajů.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

V případě vyplnění kontaktního formuláře zpracováváme Vaše osobní údaje, které vyplníte, přičemž se jedná o:

 1. a) jméno a příjmení, titul 
 2. b) obchodní firma, 
 3. c) adresa nebo sídlo společnosti, 
 4. d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo, 
 5. e) telefonní číslo, 
 6. f) e-mailová adresa, 
 7. g) bankovní spojení,
 8. h) ostatní kategorie osobních údajů souvisejících s konkrétními poskytovanými službami.

V případě telefonické nabídky služeb zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu:

 1. a) jméno a příjmení kontaktní osoby
 2. b) telefonní číslo
 3. c) případně další osobní údaje, které nám sdělíte

Vámi poskytnuté osobní údaje používáme za účelem:

 1. a) zpracování Vaší komunikace učiněné na našich internetových stránkách, 
 2. b) uzavření či plnění smlouvy (zejména smlouvy o poskytování marketingových či reklamních služeb), 
 3. c) plnění právních povinností a ochrany našich oprávněných zájmů,
 4. d) obchodních sdělení či marketingových aktivit,
 5. e) zkvalitnění našich služeb.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 1. a) plnění smlouvy mezi Vámi a Námi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. b) náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 3. c) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce služby.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Délka zpracování Vašich osobních údajů závistí na účelu, ke kterému je zpracováváme, přičemž pro písm. a) až c) Vaše osobní údaje zpracováváme až po dobu 10 let,za účelem podle písm. e) až po dobu jednoho roku a v případě telefonické nabídky služeb až po dobu 3 měsíců. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Vaše osobní údaje vymažeme.

V případě, že bychom měli v úmyslu zpracovávat jiné osobní údaje, než jsou uvedeny výše, případně pro jiné účely, můžeme tak činit na základě Vašeho platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělíte na samostatné listině.

Odesláním informací či žádosti skrze rozhraní kontaktního formuláře berete na vědomí, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu se souvisejícími právními předpisy a těmito Zásadami.

 1. Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce výlučně společnost Dopamin digital s.r.o. Přístup k Vašim osobním údajům proto mají pouze námi pověřené osoby. Vaše osobní údaje mohou být za výše uvedenými účely poskytnuty též dalším osobám (zpracovatelům), se kterými spolupracujeme při poskytování našich služeb, a to

 • Lenka Ševčíková, účetní

výše uvedené osoby proto mohou Vaše osobní údaje zpracovávat. 

 1. Vaše práva a povinnosti plynoucí ze zpracování osobních údajů

Vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů.

Při vyplňování údajů v kontaktním formuláři jste povinni uvést pravdivé údaje. Vycházíme z toho, že Vámi uvedené osobní údaje jsou pravdivé.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete Váš souhlas kdykoliv odvolat, a to zprávou zaslanou na náš e-mail. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění naší zákonné povinnosti. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Stran ochrany Vašich osobních údajů máte následující práva za podmínek uvedených v GDPR:

 • přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR);
 • na opravu poskytnutých osobních údajů (čl. 16 GDPR);
 • na výmaz poskytnutých osobních údajů (čl. 17 GDPR);
 • na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR);
 • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR);
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na naší e-mailové adrese.

Pokud se domníváte, že, provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s příslušnými právními předpisy či těmito Zásadami, můžete:

 • nám sdělit své závěry a požádat nás o vysvětlení, a to na naši e-mailovou adresu,
 • podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR. 

Požádáte-li o informaci o rozsahu či způsobu zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám tuto informaci nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. V případě nedůvodné či opakované žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Dozorovým úřadem je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: 234 665 111

E-mail: posta@uoou.cz

Datová schránka: qkbaa2n

www.uoou.cz

Bližší informace o Vašich právech můžete nalézt na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, konkrétně zde: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

 1. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí jsou příslušné české soudy.

S těmito Zásadami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámeni s těmito Zásadami a že je v celém rozsahu přijímáte.

Znění těchto Zásad můžeme změnit. Novou verzi Zásad zveřejníme na našich internetových stránkách, případně Vám zašleme novou verzi Zásad na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli.

Tyto Zásady nabývají účinnosti 1.9.2022.